Do you want to know the Royal Sanctuary of the Mountain?

There are still places for the first guided tour 2018. Do you sign up?

The Royal Sanctuary of San José de la Montaña, home of devotees to San José, pilgrims and children welcomed at risk of social exclusion opens quarterly its doors for a concerted visit.

visita guiada 2018

A Sanctuary of Devotion to San José built from the Faith of Beata Petra

Blessed Petra of Saint Joseph arrived in Barcelona in 1886 and had, along with the other Mothers of Forsaken, a house for orphaned children. The houses became small one after another and the Providence led to the hands of Blessed Petra an inert land called “the Peeled Hill” above the Villa de Gracia. This area of ​​farms, very far from what was then Barcelona was the place where Beata Petra knew that she had to build the first Sanctuary dedicated to the figure of Saint Joseph.

The effort, tenacity, Faith and work of Beata Petra led to the construction of this Shrine in record time and only with the contributions of devotees and volunteers. The Devotion of Barcelona to San Jose made the Mothers of Homelessness capture the attention of the Barceloneses and they turned to building it.

The small hill that had to be climbed up to the Sanctuary, today integrated into the town’s urban planning, made this San José happen to be called by the devout pilgrims, San José de la Montaña.

An Eccleptic Building for a global Apostolate

Gaudí’s collaborator, Francesc Berenguer designed a unique building that was built by the Masters of Builders Barba

Some images:

Guided Visits

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”1″][contact-field label=”email adress” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Telefon (it is only to confirm 24h before, we do not share it with anyone nor will we use it again )” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Number of people” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Messaje” type=”textarea”][/contact-form]

 

The Guided Tours of the San José de la Montaña Sanctuary have been going on for some years. Every trimester one takes place, in this first Guided Tour 2018 we insist on remembering that the Sanctuary hosts HogaresMD-Barcelona, a reception center for minors at risk of social exclusion, so respecting the privacy and identity of minors is a priority In no case is it allowed to take photos of minors, or publish them.

This is the reason why only a Guided Tour of the Trimester is made and most of the building is closed to visitors.

Vols conèixer el Reial Santuari Sant Josep de la Muntanya?

Encara queden places per a la primera visita guiada 2018 T’apuntes?

El Reial Santuari Sant Josep de la Muntanya, casa de devots a Sant Josep, pelegrins i Nens acollits en risc d’Excluión Social obre trimestralment les seves portes per a una visita concertada.

visita guiada 2018

Un Santuari de Devoció a Sant Josep construït des de la Fe de Beata Petra

Beata Petra de Sant Josep va arribar a Barcelona el 1886 i va tenir al costat de les altres Mares de Desemparats casa per a nens orfes. Les cases es van anar fent petites una rere l’altra i la Providència va portar a les mans de Beata Petra un terreny inert anomenat “la Muntanya Pelada” per sobre de la Vila de Gràcia. Aquesta zona de granges, molt allunyada del que llavors era Barcelona va ser el lloc en el qual Beata Petra va saber que havia de construir el primer Santuari dedicat a la figura de Sant Josep.

L’esforç, tenacitat, Fe i treball de Beata Petra va fer que es construís aquest Santuari en un temps rècord i tan sols amb les aportacions de devots i voluntaris. La Devoció de Barcelona cap a San José va fer que les Mares de Desemparats captessin l’atenció dels Barcelonins i aquests es van bolcar amb la construcció del mateix.

La petita turó que havia de pujar fins al Santuari, avui integrada en l’urbanisme de la ciutat, va fer que aquest Sant Josep passés a dir-se pels devots pelegrins, Sant Josep de la Muntanya.

Un Edifici Ecleptico per a un apostolat global

El col·laborador de Gaudí, Francesc Berenguer va projectar un edifici singular que va ser construït pels mestres d’Obra Barba

Algunes imatges:

Visites Guiades

[contact-form][contact-field label=”Nom” type=”name” required=”1″][contact-field label=”Adreça Electrónica” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Telèfon ( només és per confirmar 24h abans, no el compartim amb ningú ni el tornarem a utilitzar )” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Nombre de persones” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Missatge” type=”textarea”][/contact-form]

Les Visites Guiades al Santuari Sant Josep de la Muntanya es realitzen des de fa alguns anys. Cada trimestre es realitza una, en aquesta primera Visita Guiada 2018 tornem a insistir a recordar que el Santuari acull HogaresMD-Barcelona, un centre d’acollida per a menors en risc d’exclusió social, de manera que respectar la intimitat i identitat dels menors és 1 prioritat. En cap cas està permès fer fotos als menors, ni publicar-les.

Aquest és el motiu pel qual tan sols es realitza una Visita Guiada al Trimestre i la major part de l’edifici està tancat a visites.

 

¿Quieres conocer el Real Santuario San José de la Montaña?

Aún quedan plazas para la primera visita guiada 2018 ¿Te apuntas?

El Real Santuario San José de la Montaña, casa de devotos a San José, peregrinos y Niños acogidos en riesgo de Excluión Social abre trimestralmente sus puertas para una visita concertada.

visita guiada 2018

Un Santuario de Devoción a San José construido desde la Fe de Beata Petra

Beata Petra de San José llegó a Barcelona en 1886 y tuvo junto a las demás Madres de Desamparados casa para niños huérfanos. Las casas se fueron haciendo pequeñas una tras otra y la Providencia llevó a las manos de Beata Petra un terreno inerte llamado “la Colina Pelada” por encima de la Villa de Gracia. Esta zona de granjas, muy alejada de lo que entonces era Barcelona fue el lugar en el que Beata Petra supo que tenía que construir el primer Santuario dedicado a la figura de San José.

El esfuerzo, tesón, Fe y trabajo de Beata Petra hizo que se construyera este Santuario en un tiempo record y tan sólo con las aportaciones de devotos y voluntarios. La Devoción de Barcelona hacia San José hizo que las Madres de Desamparados captaran la atención de los Barceloneses y estos se volcaron con la construcción del mismo.

La pequeña colina que había que subir hasta el Santuario, hoy integrada en el urbanismo de la ciudad, hizo que este San José pasara a llamarse por los devotos peregrinos, San José de la Montaña.

Un Edificio Ecleptico para un apostolado global

El colaborador de Gaudí, Francesc Berenguer proyectó un edificio singular que fue construido por los Maestros de Obra Barba

Algunas imágenes:

Visitas Guiadas

[contact-form][contact-field label=”Nombre” type=”name” required=”1″][contact-field label=”Correo electrónico” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Teléfono ( tan sólo es para confirmar 24h antes, no lo compartimos con nadie ni lo volveremos a usar )” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Número de personas” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Mensaje” type=”textarea”][/contact-form]

Las Visitas Guiadas al Santuario San José de la Montaña se realizan desde hace algunos años. Cada trimestre se realiza una, en esta primera Visita Guiada 2018 volvemos a insistir en recordar que el Santuario acoge a HogaresMD-Barcelona, un centro de acogida para menores en riesgo de exclusión social, por lo que respetar la intimidad e identidad de los menores es un prioridad. En ningún caso está permitido hacer fotos a los menores, ni publicarlas.

Este es el motivo por el que tan sólo se realiza una Visita Guiada al Trimestre y la mayor parte del edificio está cerrado a visitas.

 

 

 

Solemnitat Sant Josep 2016.

Solemnitat Sant Josep 2016.

[cincopa AwDAIUtEc7Zx]

“Aquí vindrà gent de tot el món ” ( Beata Petra de Sant Josep ).

Any rere any, la celebració de la Solemnitat de Sant Josep, congrega a centenars de persones que s’acosten amb Fe i amb Devoció a venerar la Imatge de Sant Josep de la Muntanya. La pluja no va ser impediment per al degoteig constant de persones que pujaven a la “muntanya pelada ” .

Les inclemències del temps van impedir poder celebrar l’Eucaristia Solemne a l’ esplanada del Santuari, però l’Església es va quedar petita per a poder albergar als centenars de persones que s’estrenyien per poder participar en la celebració. El cor, la capella lateral de l’Església, escales, gent asseguda als esglaons, persones seguint l’Eucaristia des de la porta de l’Església …

El Bisbe de Sant Feliu de Llobregat , Sr. Agustí Cortés, gran amic de la Congregació, va presidir la concelebració en aquest dia tan especial. En la seva homilia , el Bisbe , va destacar en aquest Any de la Misericòrdia la personalitat i l’obra de la Beata Petra de Sant Josep, l’amor a Sant Josep el va portar a aixecar aquest Santuari.

Processó Solemnitat Sant Josep 2016.

[cincopa AcPAdXNwdXeG]

Ja a la tarda, acompanyada per tots els fidels i els nens de la Banda de Música del Col.legi Pare Manyanet, la Imatge del Sant va sortir en processó pels jardins i el carrer que porta fins al Santuari. Els focs artificials, que van fer les delícies de grans i petits , van ser l’expressió de l’alegria continguda de tots els presents. El dia de la seva festivitat, Sant Josep, ens va regalar la pluja tan necessària i tan desitjada i ell va rebre l’afecte senzill i callat dels senzills, del poble que amb tanta fe acudeixen cada any a venerar-lo.

Solemnidad San José 2016 Solemnitat Sant Josep 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneu a Sant Josep.

Solemnidad San José 2016.

Solemnidad San José 2016.

[cincopa AwDAIUtEc7Zx]

“Aquí vendrá gente de todo el mundo” (Beata Petra de San José)

Año tras año, la celebración de la Solemnidad de San José, congrega a cientos de personas que se acercan con fe, con devoción a venerar la imagen de San José de la Montaña. La lluvia no fue impedimento para el goteo constante de personas que subían a la “montaña pelada”.

Las inclemencias del tiempo impidieron poder celebrar la Eucaristía Solemne en la explanada del Santuario, pero la Iglesia se quedó pequeña para poder albergar a los cientos de personas que se apretaban para poder participar en la celebración. El coro, la capilla lateral de la Iglesia, escaleras, gente sentada en los escalones, personas siguiendo la Eucaristía desde la puerta de la Iglesia…

El Obispo de Sant Feliu de Llobregat, D. Agustín Cortés, gran amigo de la Congregación, presidió la concelebración en este día tan especial. En su homilía, el obispo, destacó en este Año de la Misericordia la personalidad y la obra de la Beata Petra de San José, cuyo amor a San José le llevó a levantar este Santuario.

Retrasmisión de la Eucaristía por Periscope

Procesión Solemnidad San José 2016.

[cincopa AcPAdXNwdXeG]

Ya a la tarde, acompañada por todos los fieles y los niños de la Banda de Música del Col.legi Pare Manyanet, la Imagen del Santo procesionó por los jardines y la calle que lleva hasta el Santuario. Los fuegos artificiales, que hicieron las delicias de grandes y pequeños, fueron la expresión de la alegría contenida de todos los presentes. El día de su festividad, San José, nos regaló la lluvia tan necesaria y tan deseada y él recibió el cariño sencillo y callado de los sencillos, del pueblo que con tanta fe acuden cada año a venerarlo.

Solemnidad San José 2016

Id a San José.